Medezeggenschapsraad

Onder aan deze pagina vindt u de agenda voor de komende vergadering
en de meest recente notulen en het jaarverslag van de MR!

Sinds 1985 is op De Linde een Medezeggenschapsraad (MR) actief.
Wat is de MR
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit zes leden, waarvan 3 personeelsleden (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding). Personeelsleden en ouders worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Ieder MR-lid heeft zitting voor 3 jaar en kan zich hierna herkiesbaar stellen.

De personeelsgeleding wordt gevormd door:

 • Armanda Bakx
 • Lidy Tamaela (penningmeester)
 • Petra Jager (voorzitter)

De oudergeleding wordt gevormd door

 • Jacco van Popering
 • Martijn Lazeroms
 • Tonnie Vermeeren
Taken MR
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs;
 • het kiezen van leermethodes;
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • de besteding van geld en gebouwen;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;
 • veiligheid (in en rond de school);

Bevoegdheden MR
instemmingsrecht:
Het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) moet voor
bepaalde besluiten vooraf de instemming van de MR krijgen. Het bevoegd gezag mag het
besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
adviesrecht:
Bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden moet het bevoegd gezag
advies vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich
neerleggen.
recht op overleg:
het recht om in de school te mogen overleggen
initiatiefrecht:
de MR mag alle zaken die de school aangaan bespreken, hierover voorstellen doen en
standpunten aanbrengen.
informatierecht:
het bevoegd gezag moet de MR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekken.

Werkwijze MR
De MR vergadert ongeveer 1x in de 7 weken. Indien de situatie daar om vraagt, wordt een extra vergadering ingelast. Op verzoek van de MR is de directie bij (een gedeelte) van de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij anders vermeld. De MR onderhoudt contact met de vertegenwoordiger van obs De Linde in de Gemeenschappelijke MR. De werkwijze, verkiezingsprocedure, rolverdeling en besluitvorming van de MR zijn uitgebreid vastgelegd in het huishoudelijk reglement MR obs De Linde. Vergaderdata, agenda en de vastgestelde notulen zijn te vinden op de website.

Wat betekent de MR voor mij als ouder
Iedere ouder kan via de MR zijn/haar stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben (algemeen belang). Bijvoorbeeld: Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De MR behandelt geen klachten die van persoonlijke aard zijn.

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zonnodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.

Vragen of meer informatie:
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u altijd bij de leden van de MR terecht of u kunt ons mailen via mr@lindeoudgastel.nl


Notulen MR 27 augustus 2018

Notulen MR 12 juni 2018

 

 

De GMR
De GMR is de MR van de OBO (Stichting Openbaar Onderwijs), die het bovenschoolse management van de 17 aangesloten openbare basisscholen, waaronder De Linde valt vormt. De MR van De Linde houdt alle zaken die bij de OBO besproken worden nauwlettend in de gaten.