Wilt u weten hoe het overblijven is geregeld of
hoe onze ouderhulp werkt?

Hier kunt u de belangrijkste informatie vinden.

We willen de ouders optimaal bij onze school betrekken. Onze missie en visie kunnen we alleen in praktijk brengen als we, ouders en leerkrachten, samen onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom is het goed dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. De ouders mogen altijd van ons verwachten dat we ze goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen van hun kind(eren), zeker als er problemen zijn. Uiteraard verwachten we van de ouders ook dat ze belangrijke ontwikkelingen aan ons doorgeven.

De meeste ouders gaan zich rond de derde verjaardag van hun kind oriënteren op een basisschool. Vooraf wordt dan een afspraak gemaakt met Bob Schram, de directeur van OBS De Linde. Tijdens een oriënterend gesprek zal hij vertellen waar de school voor staat en krijgt u een rondleiding door de school. En kunt u al uw vragen stellen. Natuurlijk zijn kinderen ook van harte welkom bij dit eerste gesprek. Na afloop van dit gesprek krijgt u een informatiepakketje mee naar huis, zodat u nog eens rustig de informatie kan nalezen. Op het moment dat u de keuze voor onze school heeft gemaakt, neemt u contact met ons op. U vult dan het aanmeldingsformulier in en wij zetten alle gegevens in ons administratiesysteem. Kleuters mogen vanaf hun vierde jaar naar school. Na een gesprek tussen ouders en de leerkracht mag uw kind vóór zijn vierde verjaardag vijf keer op school komen kennismaken. U beslist zelf of dat vijf hele of vijf gedeelten van dagen zijn. Het kind leert dan de juf en zijn klasgenootjes kennen en krijgt in de gaten hoe het er in zo’n kleutergroep aan toe gaat. Ook de kinderen die tussentijds van andere scholen naar onze school komen, mogen eerst vooraf kennis komen maken met de leerkracht, de klasgenoten en de leerstof. Dit alles gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders.
Inschrijven >>

Zomervakantie  2021 26 juli t/m 03 september 2021
StudiedagDinsdag 5 oktober 2021
Herfstvakantie25 oktober t/m 29 oktober 2021
StudiedagMaandag 01 november 2021, aansluitend op de herfstvakantie
Vrije dagVrijdag 24 december 2021
Kerstvakantie 27 december t/m 07 januari 2022
StudiedagVrijdag 4 februari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 04 maart 2022
StudiedagMaandag 7 maart 2022, aansluitend op de voorjaarsvakantie
Vrije dagVrijdag 15 april 2022
2e  Paasdag18 april 2022
Meivakantie25 april t/m 06 mei 2022
Koningsdag27 april 2022 (valt in meivakantie)
Bevrijdingsdag05 mei 2022 (valt in meivakantie)
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
2e  Pinksterdag06 juni 2022
Vrije dagenMaandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni 2022
StudiedagWoensdag 6 juli 2022
Vrije middagVrijdagmiddag 22 juli 2022
Zomervakantie 202225 juli t/m 02 september 2022

Download hier onze schoolkalender.

De Linde heeft een Oudervereniging. Alle ouders zijn automatisch lid van de Oudervereniging die geleid wordt door een groep vrijwilligers. De Oudervereniging heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. De leden van de Oudervereniging proberen dit te realiseren in goed overleg met het team en de directie. De Oudervereniging komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om de activiteiten te bespreken en de nodige voorbereidingen te treffen. Zij beheert de gelden van de ouderbijdragen. De ouderbijdrage is € 20,00 per jaar per kind. Dit is een vrijwillige bijdrage.

Met de gelden van de vrijwillige ouderbijdragen organiseert de Oudervereniging activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval en de filmavond. Bovendien zijn er talloze activiteiten waarbij de leden van de ouderraad helpen.  Ze versieren de school n.a.v. diverse thema´s, assisteren de schoolfotograaf, verzorgen de koffie bij de Koningsspelen en halen de boodschappen voor diverse activiteiten. Naast de jaarlijkse ouderbijdrage vraagt de Oudervereniging regelmatig om hulp bij verschillende activiteiten. Via de “helpende handjes” vragen zij enthousiaste ouders die willen helpen bij het versieren van de school, de voorbereidingen van de leuke activiteiten en hulp bij de activiteiten zelf.

De Oudervereniging heeft een collectieve Scholieren Ongevallen Verzekering afgesloten voor alle leerlingen. De leden van de Oudervereniging zijn altijd aanspreekbaar als er vragen of suggesties zijn. Deze vragen of suggesties worden besproken in de vergaderingen.

Zij zijn ook te bereiken via het mailadres: ouderverenigingobsdelinde@gmail.com .
Elk jaar maakt de Oudervereniging een jaarverslag. Dit verslag is te lezen op deze website.

De huidige Oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter:Corina Verstraten
Penningmeester:Katelijn Luijkx
Secretariaat:Anke Bartelen-Briels
Lid:Gonda van der Heijden
Lid:Linda Schneiderberg
Lid:Marjolein Kole-Biezen

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit zes leden. De personeelsgeleding bestaat uit Armanda Bakx (Penningmeester) , Lidy Tamaela (Voorzitter) en Nanny Denissen. De oudergeleding bestaat uit Elsemieke van den Biggelaar, Jacco van Popering en Martijn Lazeroms .

De oudergeleding en de personeelsgeleding kiezen hun eigen vertegenwoordigers. Ieder MR-lid heeft zitting voor 3 jaar en kan zich hierna herkiesbaar stellen. Indien er minder of net genoeg kandidaten zijn om de functie in te vullen, volgen er geen verkiezingen.

Taken MR

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, leggen ze voor aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie over onderwerpen zoals:

 • verbetering van het onderwijs
 • het kiezen van leermethodes
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
 • het schoolplan
 • de besteding van geld en gebouwen
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • veiligheid (in en rond de school)
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders en leerlingen
 • leerlingbegeleiding en leerlingzorg.

 

Bevoegdheden MR

 • Instemmingsrecht:

Het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) moet voor bepaalde besluiten vooraf de instemming van de MR krijgen. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

 • Adviesrecht:

Bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden moet het bevoegd gezag advies vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

 • Recht op overleg:

Het recht om in de school te mogen overleggen.

 • Initiatiefrecht:

De MR mag alle zaken die de school aangaan bespreken, hierover voorstellen doen en standpunten aanbrengen.

 • Informatierecht:

Het bevoegd gezag moet de MR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van haar taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekken.

Werkwijze MR

De MR vergadert ongeveer 1x in de 7 weken. Indien de situatie daar om vraagt, last men een extra vergadering in. Op verzoek van de MR is de directie bij een gedeelte van de vergaderingen aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij anders vermeld. De MR onderhoudt contact met Gemeenschappelijke MR (GMR) via de notulen van GMR bijeenkomsten. De Linde heeft ook een vertegenwoordiging in de GMR, Ellen Bartelen.

 De werkwijze, verkiezingsprocedure, rolverdeling en besluitvorming van de MR zijn uitgebreid vastgelegd in het huishoudelijk reglement MR OBS De Linde. Vergaderdata, agenda en de vastgestelde notulen zijn te vinden op onze website.

De GMR behandelt onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle openbare basisscholen binnen het bestuur. Zij hebben instemmings- of adviesrecht op de plannen van het bestuur, OBO West- Brabant.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn/haar stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben (algemeen belang).

Bijvoorbeeld, u bent het niet eens bent met het pestbeleid dat de school hanteert. Dit kunt u dan bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Documenten

Vragen of meer informatie

Als u meer informatie wilt, dan kunt u altijd bij de leden van de MR terecht of u kunt mailen via mr@lindeoudgastel.nl .

Dit schooljaar zijn wij definitief overgegaan naar een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school overblijven. Tijdens deze pauze van een half uur eten zij gezamenlijk in de eigen groep en spelen zij buiten (bij goed weer). Hierbij is toezicht aanwezig. Omdat wij dit continurooster draaien, is onze eindtijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 14:45 uur. Op woensdag is de eindtijd 12:15 uur. De kinderen eten dus op woensdag gewoon thuis.

De Stichting Kinderopvang Oud Gastel verzorgt de Buitenschoolse Opvang voor onze school. De opvang vindt plaats in het kindercentrum Dikkertje Dap in Oud Gastel. De Linde en de Kinderopvang werken nauw samen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een samenwerkingsovereenkomst. Informatie is op school verkrijgbaar of via de website: www.stgkoog.nl

Cultuureducatie is op verschillende manieren verweven in het onderwijs op De Linde.

Eén van die manieren is de Verlengde Schooldag (VSD). De kinderen kunnen na schooltijd aan de slag gaan met verschillende werkvormen/ vormen van cultuureducatie. Het project verlengde schooldag is een project in het kader van brede schoolactiviteiten die in de gemeente Halderberge worden ontwikkeld. De verlengde schooldag gaat over activiteiten die aansluiten bij de schooldag en de ontwikkeling van de kinderen kunnen vergroten. De activiteiten vinden plaats in een sfeer van vrije tijd en ontspanning.

Het is voor kinderen niet verplicht hieraan deel te nemen.

Aan het begin van dit schooljaar konden kinderen uit de groep 5 t/m 8 deelnemen aan de workshop (zelf) portret gegeven door Renate en Natalie van Grafieto. De kinderen gingen met verschillende materialen en technieken portretten (gezichten) leren tekenen en schilderen om uiteindelijk een heel uniek zelfportret te maken.  In de hierna volgende foto’s kunt u zien wat een prachtige portretten de kinderen hebben gemaakt. Deze zijn zelfs magnetisch! Zo kunnen de kinderen steeds andere ogen, neus, mond, bril opzetten. De resultaten mogen er zeker zijn!